José Ortega y Gasset: Só chegamos a ser uma parte mínima do que…

Só chegamos a ser uma parte mínima do que poderíamos ser